เทศบาลตำบลพระบุ

ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๒๐

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:35
เกศินี ธงเสนา

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:39
น.ส.คีรติ โพธิกมล

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:44
สุพัตรา ศรีแม้น

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:47
พัชราภรณ์ คำหล้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:47
นางสาวมยุรีย์ ยศปัญญา

องค์พระองค์ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:48
นางสาวมยุรีย์ ยศปัญญา

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:48
สุรวุฒิ พรมจะรี

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:49
นายอินทัช หมัดหลี

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:50
สุพัตรา ศรีแม้น

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:50
อรชร จันทร์เพ็ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:50
นายอินทัช หมัดหลี

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:52
จุฑาลักษณ์ บาริศรี

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 09:55
นายผดุงพงษ์ สารสิทธิ์

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 10:00
ดาวประกาย สุดสายฟ้า

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 10:00
ณัฐฐินันท์ รู้หลัก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 10:01
นางปุณณภา ยาวะโนภาส

ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2565, 14:43
พิภพ ใบยา

ขอทอรงพระเจริญ

27 ต.ค. 2565, 08:13
ภณิดา แก้วประสิทธิ์พงศ์

ทรงพระเจริญ

27 ต.ค. 2565, 10:36
กรุณา สุจริต

ทรงพระเจริญ

28 ต.ค. 2565, 09:41
ปกรณ์ ทองป้อม

28 ต.ค. 2565, 10:27
นางสาวธนพรหมพร โสมเกตรินทร์

ทรงพระเจริญ

28 ต.ค. 2565, 10:30
ธีรภัทร ส.

ทรงพระเจริญ

28 ต.ค. 2565, 14:35
นายสารัช เสน่ห์รอด

ทรงพระเจริญ

28 ต.ค. 2565, 14:40
ศิวพร ศรีเฉลิม

ทรงพระเจริญ

30 ต.ค. 2565, 14:16
นายชัยวัวฒน์ แก้วมะ

ทรงพระเจริญ

31 ต.ค. 2565, 09:18
นางสาวปวีณา เกิดบ้านใหม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31 ต.ค. 2565, 15:51
กนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

1 พ.ย. 2565, 12:35
การต์พิชชา อีแวนส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 พ.ย. 2565, 13:33
รัชภูมิ ชายสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 09:14
ภคนันท์ แพงมา

ทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 13:19
นายไพจิต หาญสมบัติ

ขอทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 13:25
นางประคอง ใสเนตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 13:45
วิษุวัต โคตรุชัย

ทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 17:42
วิษุวัต โคตรุชัย

ทรงพระเจริญ

11 พ.ย. 2565, 17:42
นายสายัญ คำจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 พ.ย. 2565, 14:55
แำำ แไแไ

แแไแไ

13 พ.ย. 2565, 17:35
ทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 พ.ย. 2565, 08:31
วนิดา ใจมั่น

14 พ.ย. 2565, 15:24
วนิดา ใจมั่น

14 พ.ย. 2565, 15:24
วนิดา ใจมั่น

14 พ.ย. 2565, 15:24
วนิดา ใจมั่น

14 พ.ย. 2565, 15:24
วรารัตน์ หาญณรงค์

ทรงพระเจริญ

14 พ.ย. 2565, 15:37
นายประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

14 พ.ย. 2565, 15:58
หฤทัย เรืองไพศาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 พ.ย. 2565, 09:21
ส.ต.ต.วรชิต สีตะวัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

15 พ.ย. 2565, 09:53
อนุศักดิ์ สุวรรณไตรย์

ทรงพระเจริญ

15 พ.ย. 2565, 09:54
ยุภา ซาเสน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 พ.ย. 2565, 09:54
นายอินทร์ราชวัตร บุญเมฆ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 พ.ย. 2565, 12:44
อมรรัตน์ นิลราช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

15 พ.ย. 2565, 19:32
นางกานติมา แก่นคำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 พ.ย. 2565, 08:36
- -

-

16 พ.ย. 2565, 12:31
นายธีรพงษ์ อินทกาญจน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 พ.ย. 2565, 13:21
ปุณยนุช พรมกอง

ขอทรงพระเจริญ พลานามัยแข็งแรง

16 พ.ย. 2565, 15:18
ณัฐวรรธน์ บุญศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 พ.ย. 2565, 15:32
นางอิศรารักษ์ ผิวงาม

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

17 พ.ย. 2565, 10:02
ภัสสรพร เคหะวัน

ทรงพระเจริญ

18 พ.ย. 2565, 09:11
นางสาว ปุญญิศา อุปครุฑ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 พ.ย. 2565, 10:10
พงษ์ศักดิ์ มังเขตแข็ง

ทรงพระเจริญ

18 พ.ย. 2565, 14:24
นายกวินภพ แสงปาก

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพระวรกายที่แข็งแรงพระชนย์มายุยืนยาวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

21 พ.ย. 2565, 10:54
นายถนัด สำเภา

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 พ.ย. 2565, 14:15
นางพีรกานต์ โนจิตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 พ.ย. 2565, 14:42
อภิสรา บุดดาหลู่

ทรงพระเจริญ

22 พ.ย. 2565, 10:56
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

22 พ.ย. 2565, 14:59
นางสาววราภรณ์ เกษคำ

ขอทรงพระเจริญ

23 พ.ย. 2565, 11:02
อาทิตย์ สกุลศรี

ทรงพระเจริญ

23 พ.ย. 2565, 11:43
ไพรัช ศุกรกมล

ขอจงทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 02:46
ไพรัช ศุกรกมล

ขอจงทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 02:46
ละมัย กงรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 04:57
พิสิษฐ์ ด้วงโยธา

ทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 08:40
นางสาวธนัญชนก ผิวพรรณ

ทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 10:45
อนุวัต เอียดเกลี้ยง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2565, 12:40
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ทรงพระเจริญ

25 พ.ย. 2565, 08:47
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์งาม

ขอพระองค์พระเจริญ

26 พ.ย. 2565, 11:15
พ พ

26 พ.ย. 2565, 22:54
พิกุล ทองมา

ทรงพระเจริญ

27 พ.ย. 2565, 12:47
นายวิชัย อบอุ่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 พ.ย. 2565, 09:10
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 พ.ย. 2565, 09:12
ธัญวรินทร์ นันชวรรณร์

ทรงพระเจริญ และลูกขอพรพ่อหลวง ให้ลูกมั่งมีศรีสุขด้วยเถิด

28 พ.ย. 2565, 10:04
นางสาวนิภาวรรณ เรืองฤทธิ์

ขอทรงพระเจริญ

29 พ.ย. 2565, 08:21
นายศุภโชค ภูชมชื่น

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

29 พ.ย. 2565, 11:24
นางสาวสุพัตรา บุดดีวัน

ทรงสถิตในใจประชาชน

29 พ.ย. 2565, 14:34
นางวราพร ทัพธานี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 พ.ย. 2565, 09:15
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญ

30 พ.ย. 2565, 09:35
นายภานุวัส ซิ้มสกุล

ทรงพระเจริญ

30 พ.ย. 2565, 09:49
นางวิไลภรณ์ วงศ์จันดี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

30 พ.ย. 2565, 15:08
นางสาวพันนา มณีรัตน์

ทรงพระเจริญ

30 พ.ย. 2565, 15:16
สุดพรรษา สอนสิงห์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

1 ธ.ค. 2565, 10:06
กชพร แสงพิศาล

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดไป

1 ธ.ค. 2565, 14:25
นางสุขกาย ผลนาค

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

1 ธ.ค. 2565, 14:50
ส.ต.อ.รัฐศาสตร์ ภูสงวน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 09:09
นายพงศกร พลเดช

ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าและครอบครัวขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

2 ธ.ค. 2565, 09:31
นางสาวนาดฤดี ขินานา

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

2 ธ.ค. 2565, 09:41
วิกานต์ ศรีภูงา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:29
สากล หวลคิด

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:31
แม้นญาติ คำมณี

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:32
จันทร์เพ็ญ ศรีภูงา

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:32
ปัญญาภรณ์ ขานหัวโทน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:32
ฤดี งามเกลี้ยง

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:32
ธีระศักดิ์ อาจหาญ

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:33
สายสมร อุปภักดี

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:33
สากล หวลคิด

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:33
ปิยธิดา อาศัยสงฆ์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:33
พรภิรมณ์ มะโน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:34
พัทธนันท์ วรวงษ์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:34
วีระนันต์ มะโน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:34
นภัสสรณ์ จันทร์ซ้าย

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:34
กฤษณะ อาจพรม

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:35
นายวรวิตร ยศโสธร

ขอจงทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:35
นพดล นามโน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:35
วรรณภา กลางสุพันธ์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:35
ธิดารัตน์ อารีเอื้อ

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:35
วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:36
ขวัญไชย สุนทรวัฒน์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:36
ดำรงค์เดช ลาสองชั้น

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:36
สุเทพ อารณะโรจน์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:36
ชัยยงค์ พูลภูงา

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:37
นิพนธ์ นิลสระคู

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:37
เชื่อมรักษ์ เชิงหอม

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:37
สมพร สันฐาน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:37
ไชยันต์ หงษ์หนองหว้า

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:38
สมพงษ์ หวลคิด

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:38
กิตติ เอียงหลง

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:38
วุฒินันท์ ปิโคทัง

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:38
ตรัสนัย จดโสภา

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:38
อนุชา โยธา

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:39
ระวี ยอดรัก

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:39
ทวีศักดิ์ นามวงษ์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:39
จ่าสิบเอกจ๊ะเอ๋ ธรรมรักษ์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:40
เรียม สิทธิศรีจันทร์

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:40
กรนุช เสนบุญมี

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:40
พันจ่าเอกหญิงกัญจน์ณิชา สุดชารี

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:41
เพ็ชชัย รุ่งเรือง

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:41
คำนวณ วันโน

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:41
ณรงค์ ปุยภูงา

ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 11:41
นายกมล ไชยิ่ง

พระองค์สถิตดวงใจไทยทั่วหล้า น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำมาปฎิบัติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

2 ธ.ค. 2565, 12:54
สุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ธ.ค. 2565, 15:10
ทิพย์ภาวรรณ ผาสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ธ.ค. 2565, 10:55
ณัฐศิกาน พิวงค์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

6 ธ.ค. 2565, 11:04
กมลพรพรรณ ทีกา

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

6 ธ.ค. 2565, 11:41
สุพัฒนาภรณ์ มงคลสินธุ์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

6 ธ.ค. 2565, 12:55
ประคอง ใสเนตร

ทรงพระเจริญ

6 ธ.ค. 2565, 15:12
นายวิเชียร ไรเมือง

ขอจงทรงพระเจริญ

6 ธ.ค. 2565, 16:01
ไปรยา ประทุมวัน

ทรงพระเจริญ

7 ธ.ค. 2565, 10:31
จ่าเอกสมปอง ทองล้วน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

7 ธ.ค. 2565, 10:49
ศรัญญา สีดำ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

7 ธ.ค. 2565, 13:47
นางสาววรรณา เรืองขจร

ขอพระองค์ทรงประเจริญ

7 ธ.ค. 2565, 14:23
นางจิฬาภรณ์ ยุบลเขต

ทรงพระเจริญ

7 ธ.ค. 2565, 14:56