เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
  1 | โครงสร้าง
  2 | ข้อมูลผู้บริหาร
  3 | อำนาจหน้าที่
  4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5 | ข้อมูลการติดต่อ
  6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 | ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8 | Q&A
  9 | Social network
      Social network
แผนการดำเนินงานประจำปี
  10 | แผนการดำเนินงานประจำปี
  11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17 | E-Service
      E-Service
การบริหารงานเงินงบประมาณ
  18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
  29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  34 | นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทจุริต
  42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์