เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา
 
คณะผู้บริหาร
นายปรีชา เมืองแดง
นายกเทศมนตรีตำบลพระบุ
084-6024816
นายบุญเต็ม เกียมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระบุ
090-3355114
นายเจริญ คามนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระบุ
062-1456538
นายอนันต์ ชาลีไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระบุ
087-6121715
นายสินธ์ ทองพิมพ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระบุ
086-1031651
หัวหน้าส่วนราชการ
เรือโท มารุต สมวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลพระบุ
081-9966442
นายกระแส มาศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
091-8647768
นางจิดาภา จันทะวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
098-8618319
นายโฆษิต แพทย์กิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
097-0197993
นางสาวกษิลิณ คณินจารุกำแหง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

061-4097654
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์