เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 

พระบุตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนปราศจากมลพิษ สืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน 
 

 
พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
3. อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบำรุงสาสนา ในชุมชน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชีวิต
5. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
6. พัฒนาคน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
8. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
    1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
        (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
        (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
        (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
        (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
        (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
     2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
        (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
        (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
        (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
        (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
        (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
        (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
        (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
        (9) เทศพาณิชย์
     3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
        (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
        (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
        (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
        (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
        (5) การสาธารณูปการ
        (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
        (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
        (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        (9) การจัดการศึกษา
        (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
        (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
        (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        (14) การส่งเสริมกีฬา
        (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
        (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
        (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
        (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        (25) การผังเมือง
        (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
        (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
        (28) การควบคุมอาคาร
        (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด  
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์