เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 
 ลักษณะที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลพระบุ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอพระยืน ประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางสาย รพช.ขก 3054 บ่อแก – พระบุ และอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 31 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
 
  ทิศเหนือ           ติดกับ   ตำบลขามป้อม
  ทิศใต้                 ติดกับ   ตำบลโคกสำราญ
  ทิศตะวันออก   ติดกับ   ตำบลบ้านโต้น
  ทิศตะวันตก   ติดกับ   ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
 
เนื้อที่
เทศบาลตำบลพระบุ มีเนื้อที่ 19.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,393.75 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอพระยืนมีเขตการปกครองแบ่งเป็น 2 เขต จำนวน 8 หมู่บ้าน

  หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   พื้นที่ของหมู่บ้าน (ไร่)
  1   บ้านพระบุ               2,450   ไร่
  2   บ้านพระเนาว์       2,283   ไร่
  3   บ้านหัน               2,200   ไร่
  4   บ้านโจดน้อย                 481  ไร่
  5   บ้านโพธิ์ขุมดิน             951   ไร่
  6   บ้านท่างาม           351   ไร่
  7   บ้านใหม่ชัยพร              901   ไร่
  8   บ้านหัน                2,780   ไร่

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลพระบุ  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีน้ำชีไหลผ่านหลายหมู่บ้านและมีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญคือ  หนองพระบุ
 
ประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลพระบุ  มีจำนวน  4,340  คน  โดยแยกเป็น
          -  ชาย                             2,123     คน
          -  หญิง                            2,217     คน         
          จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      935    ครัวเรือน
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์