เทศบาลตำบลพระบุ ยินดีต้อนรับ  :  ร้องเรียนสายด่วน นายปรีชา เมืองแดง นายกเทศมนตรี  โทร  084-6024816

 
 

การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระบุ

โทรศัพท์ ๐๔๓ –๔๕๕ – ๐๐๑  ต่อ ๑๑                  www.phrabu.go.th

วัตถุประสงค์

           การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลตำบลพระบุจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

               1.เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลตำบลพระบุในเรื่องดังต่อไปนี้    
                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

               2.เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

               3.การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลตำบลพระบุต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 หลักเกณฑ์   วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
              การร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเรื่องที่ประชาชนขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายและรวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน วิธีการยื่นเรื่องการร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลพระบุสามารถยื่นได้  ดังนี้
          1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทำการ เทศบาลตำบลพระบุ
          2.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ เทศบาลตำบลพระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
          3.ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต่อผู้บริหารได้โดยตรงหมายเลขโทรศัพท์
                 * นายกเทศมนตรี    089-0010111
                 * ปลัดเทศบาล        081-3808669
          4.ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Side :  www.phrabu.go.th
          5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : info@phrabu.go.th

 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน                                                                   หน่วยงานผู้ผิดชอบ

          ๑.รับเรื่องราวร้องเรียนทุกข์ผ่านช่องทางข้างต้น                          เทศบาลตำบลพระบุ
                (ระยะเวลา ๕ นาที)
          ๒.แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
             (ระยะเวลา ๑๐ นาที)
          ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
             (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)
          ๔.รายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
             (ระยะเวลา ๒๐ นาที)
          ๕.ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
             (ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง)
          ๖.แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
             (ระยะเวลา ๔ วัน)
          ๗.ตอบกลับผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์
             (ระยะเวลา ๗ วัน)

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- ไม่มีเอกสารประกอบ

ค่าธรรมเนียม

-ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
banner_ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
banner_ร้องเรียนการทุจริต
บริการออนไลน์ คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แฟนเพจเทศบาลตำบลพระบุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลพระบุ
จังหวัดขอนแก่น
Admin
เช็คเมล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
กรมการจัดหางาน
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์